КОНТРОЛЮЄМО СВІЙ ЧАС ПІД ЧАС РОБОТИ ЗА КОМПЮТЕРОМ
ЗАВДАННЯ З ПРЕДМЕТІВ ДУБЛЮЮТЬСЯ НА БЛОЗІ

8 ГЕОГР

13.03.2023

Добрий день.

Тема: Ландшафт як просторово – цілісна система. Карта «Ландшафти України».

 Запишіть тему.

ПК (природний комплекс) складається з багатьох компонентів: гірські породи, ґрунти, вода, повітря, температура рослини, тварини, рельєф, сонячна радіація, людина, мікроорганізми.

1. Чи існують між названими компонентами зв’язки і взаємодія?

2. Спробуйте навести приклади взаємозв’язків між компонентами: кліматом і ґрунтами, чи ґрунтами і рослинами, поверхневими водами і кліматом тощо.

3. А якщо порушити зв'язок між будь-якими компонентами ПК до чого це може привести?

(до зміни всіх інших компонентів ПК і навіть його руйнування).

            Природні компоненти зв’язуються в єдине ціле.

1. Ландшафти та їхні особливості.

Отже, компоненти природи — рельєф, гірські породи, клімат, води, рослинність і тваринний світ, ґрунти — утворюють єдину цілісну систему, усі елементи якої існують не ізольовано один від одного, а взаємопов'язані. Так, характер рельєфу конкретної території зумовлюється її геологічною будовою та кліматичними особливостями; клімат переважно залежить від кількості надходження тепла і вологи тощо.

Унаслідок тривалого взаємопов'язаного та взаємозумовленого розвитку природних компонентів на певних територіях виникають різні за розмірами ділянки з певною однорідністю фізико-географічних умов — природно-територіальні комплекси або ландшафти (це слово перекладається з німецької як «краєвид»). Наукові дослідження ландшафтів відбиваються у ландшафтних картах, описах територій і складаються в нову галузь географічної науки — ландшафтознавство.

Ландшафти поділяються на природні й антропогенні. Природний ландшафт складається з природних компонентів (гірські породи, повітря, вода, ґрунт, живі організми). Взаємодія між ними обумовлюється фізико-географічними ландшафтоутворюючими явищами. Антропогенні ландшафти — це природні комплекси, зміни яких пов'язані з господарською діяльністю людини. Антропогенними компонентами ландшафту є сільськогосподарські угіддя, меліоративні системи, населені пункти, лісонасадження, водосховища, транспортні шляхи тощо.

            Чому утворюються різні природні комплекси? (Ландшафти).

2. Чинники формування ландшафтів.

Відмінність ландшафтів зумовлюється впливом різних чинни­ків ландшафтотворення, які за значенням і носіями поділяють на такі:

Головні

Радіаційний

Тектонічний

Сонячна енергія

Енергія земних надр

Похідні

Циркуляційний

Антропогенний

Енергія Сонця і земних надр перетворюється і переноситься повітрям, водою тощо

Перетворена та спрямована людиною енергія Сонця, Землі, повітря, води тощо.

Під впливом зовнішніх чинників (радіаційного та циркуляційного) насамперед формуються особливості приземного шару повітря — погода і клімат, а під впливом внутрішнього (тектонічного азонального) чинника — гірські породи та рельєф. Інші природні компоненти є наслідком спільного впливу всіх чинників.

3. Класифікація Ландшафтів. Ландшафтна карта України.

Розгляньте ландшафтну карту України, яка поєднує найрізноманітніші ландшафти.

На перший погляд ландшафтна карта України здається дещо складнішою, ніж карти окремих природних компонентів. Це дійсно так. Але знайомство з «ключем карти» - її легендою – допоможе вам зрозуміти і саму карту. Попрацюйте з картою та виконайте наступні завдання:

1.               Розгляньте уважно легенду ландшафтної карти України.

2.               Користуючись картою і текстом підручника знайдіть яка існує система класифікації природних ландшафтів.

(прийнята така східчаста система одиниць класифікації ландшафтів: Відділи - Класи – тип - підтипи – вид)

За якою ознакою виділяють класи ландшафтів?

(за переважаючим впливом тектонічного чинника, приналежністю до платформи чи областей складчастості, відповідно гір чи рівнин, а також за особливостями циркуляції атмосфери).

Які класи ландшафтів виділяють?

(Виділяють два класи – рівнинні й гірські)

У межах України рівнинний східно - європейський клас ландшафтів займає більше 94% її площі, гірський карпатський близько 5%, а гірський кримський – 1%.)

За якими ознаками виділяють типи й підтипи?

(за змінами показників забезпеченості теплом і вологою (К зволоження).

Основні закономірності поширення рівнинних типів ландшафтів України:

1) мішано-лісові ландшафти переважають на півночі України, у межах піщаної Поліської низовини;

2) широколистяно-лісові — на заході Подільської височини;

3) лісостепові — у центральній частині України;

4) степові — у південній і східній частинах України.

Степові ландшафти за відмінністю в коефіцієнті зволоження і ґрунтово-рослинним покривом поділяють на три підтипи: північностеповий (1с = 0,6—0,5), середньостеповий (1с = 0,5—0,4), сухостеповий, або південностеповий (1с = 0,4—0,3).

Окремим типом є заплавні ландшафти — лучні та болотні, формування яких залежить не від коефіцієнта зволоження, а від зволоження ґрунтовими водами на заплавах річкових долин.

Види ландшафтів формуються відносно однорідним впливом радіаційного, циркуляційного й тектонічного чинників, поєднання яких зумовлює відповідний рельєф, склад гірських порід, рівень залягання ґрунтових вод, місцевий клімат, ґрунтово-рослинний покрив. Назва виду ландшафтів складається за принципом:

рельєф гірські породи ґрунт + рослинність.

1. Тож, що таке ПТК (ландшафт) ?

— Ландшафт (ПТК) — це сукупність пов'язаних між собою природних компонентів на певній території; різноманітність ландшафтів обумовлюється впливом різних чинників ландшафтотворення;

2. Назвіть основні чинники формування ландшафтів?

            Сонячна енергія (радіаційний).

            Енергія земних надр (тектонічний).

            Циркуляційний.

            Антропогенний.

3. Які існують одиниці класифікації ландшафтів?

- Виділяють такі одиниці класифікації природних ландшафтів:

клас — тип (підтип) — вид;

4. Як впливає діяльність людини на формування ландшафтів?

— сучасні ландшафти території України зазнали істотних змін під впливом господарської діяльності людини. Унаслідок використання різних видів ресурсів більша частина природних ландшафтів перетворилася на антропогенні.

Найбільшою природною екосистемою, найбільшим природним комплексом - ландшафтом є наша планета Земля. Тож любімо цю унікальну цілісну систему та зберігаймо її рівновагу!Домашнє завдання: Вивчити параграф 36.

 При створенні конспекту уроку використано матеріали конспектів уроків Павлюк Інни Василівни, Миколаївська область, Веселинівський район, смт Веселинове; Рицик Юлії КЗ «Верхньотерсянська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Воздвижівської сільської ради, село Верхня Терса, Гуляйпільський район, Запорізької області;01.11.2022. Добрий день.

Тема уроку: Читання та використання топографічних карт. Подивіться відео створене Сергієм Самоліченко, та виконайте завдання.

Домашнє завдання: опрацюйте §§6-8; підготуйтеся до контрольної роботи §§ 1- 8.31.10.22. 
Добрий день. 
Тема уроку: Визначення географічних і прямокутних координат на топографічній карті.

Подивіться відео створене Романом Кунікевичем, та виконайте завдання.
  


Домашнє завдання: опрацюйте §6. Немає коментарів:

Дописати коментар