КОНТРОЛЮЄМО СВІЙ ЧАС ПІД ЧАС РОБОТИ ЗА КОМПЮТЕРОМ
ЗАВДАННЯ З ПРЕДМЕТІВ ДУБЛЮЮТЬСЯ НА БЛОЗІ

6 УКР МОВА

03.06.2022 (2 уроки)

Тема. Морфологія. Орфографія

Добрий день діти. Сьогодні ми повторимо та узагальнимо вивчений впродовж року матеріал. Перегляньте відеоуроки, пригадайте вивчені правила, виконайте запропоновані завдання. Бажаю успіху!30.05.2022

Тема. Словотвір та орфографія

Добрий день. Повторюємо  вивчений матеріал з наступного розділу. Перегляньте уважно відеоурок, виконайте всі завдання, які пропонує вчитель.


 

 27.05.2022

Тема. Лексикологія. Фразеологія

  Добрий день, діти. Сьогодні ми повторимо вивчений матеріал з розділу «Лексикологія. Фразеологія». Перегляньте відеоуроки, виконайте запропоновані завдання.27.05.2022

Тема. Контрольна робота №8.  Займенник (тести)

 Завдання 1-8 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1.  На які питання відповідає займенник:

А    що? де? коли?;

Б    хто? що? який? чий? котрий? скільки?;

В    хто? який? чий?;

Г    що? який? скільки?.

2.        Позначте рядок, у якому всі займенники відмінюються, як при­кметники:

А    що, абиякий, мій, будь-що, він;

Б    інший, такий, твій, деякий, котрий;

В    наш, твій, я, себе, цей;

Г    хто-небудь, стільки, весь, цей, самий.

3.        Особові займенники змінюються за:

А    родами, числами;

Б    числами, відмінками;

В    родами, числами, відмінками;

Г    родами, числами, відмінками, мають категорію особи.

4.        Позначте рядок, у якому всі займенники належать до одного розряду:

А    він, мене, вам, тобі, своїм;

Б    кожному, всім, іншого, нічийого, жодного;

В    казна з ким, абихто, декому, бозна-чий, когось;

Г    нічий, нікотрого, нікому, ні з ким, будь з ким.

5.        У якому рядку всі займенники — неозначені?

А    Весь, цей, мій, ніхто, будь-який;

Б    той, ніщо, абищо, її, всякий;

В    хто-небудь, будь-що, абихто, хтозна-що, казна-хто;

Г    такий, сам, ваш, будь-хто, вони.

6.   Зворотний займенник  не має:

А    форми місцевого відмінка;

Б    форми називного відмінка;

В    форми знахідного відмінка;

Г    форм орудного і називного відмінків.

7.        Які розряди займенників утворюються від питальних?

А    Неозначені;

Б    відносні;

В    особові;

Г    заперечні.

8.   У якому рядку всі слова пишуться окремо?

А    Ні/до/кого, ні/у/скількох, аби/з/чим;

Б    аби/хто, ні/який, ні/в/що;

В    казна/в/кого, ні/з/ким, хто/сь;

Г    будь/хто, ні/скільки, ні/за/що.

►  Завдання 9 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, потрібно дібрати відповідник, по­значений буквою.

9.        Установіть відповідність між займенником та його розрядом:

1          тобою;                          А  вказівний.

2          цього;                          Б   означальний.

3          всю;                              В  відносний.

4          собою.                           Г  особовий.

                                                Д зворотний.

10.           Написати твір-мініатюру на тему  «За що я люблю свою школу?» , використовуючи займенники різних розрядів. 

Бажаю успіху!

 

23.05.2022.

 Тема. Написання займенників із прийменниками окремо.

  Добрий день, діти. Сьогодні вивчатимемо правила написання займенників із прийменниками. Перегляньте відеоурок.

Опрацювання теоретичного матеріалу .

Запамятайте !!!

Частка ні в заперечних займенниках виконує функцію префікса. Тому в усіх непрямих відмінках вони пишуться з ніразом (нікого, нікому) .

 Якщо ж заперечний займенник уживається з прийменником, то три слова пишуться окремо (нікого — ні в кого, ні про кого, ні до кого, ні для кого).

Частки аби-, де-, будь-, казна-, хтозна- в неозначених займенниках є префіксами, а частки -небудь, -сь суфіксами.

Займенники з частками аби-, де-, -сь пишуться разом (абичим, декого, хтось), а з частками будь-, казна-, хтозна-, -небудь через дефіс (будь-кого, казна-що, хтозна-який, чому-небудь).

У непрямих відмінках, ужитих з прийменником, неозначений займенник розпадається на три слова: будь-хто — будь до кого, будь з ким, будь на кому.

Виконайте тренувальні вправи

1.Вибірково-розподільне письмо

Записати займенники у три колонки:

1) займенники, що пишуться з частками разом;

2) через дефіс;

3) окремо.

 (Ні)хто, ні(в)кого, де(з)чим, кимо(сь), чий(небудь), будь(з)чим, бу-дь(до)кого, (будь)кого, хтозна(з)ким, хтозна(до)чого, (хтозна)чий, хто-зна(від)чого, казна(з)чим, (аби)хто, аби(з)чим, (аби)чий, чим(небудь), (аби)якого, який(небудь), (аби)що, аби(до)чого, (де)хто, (де)який, (де)чим, де(з)ким, (де)котрий, (де)яким, (де)кого, ні(до)кого, ні(з)ким, ні(з)яким, (ні)кого, (ні)чим, (ні)скільки, ні(з)чим, ні(за)ким, (будь)хто.

2. Навчальне редагування

Записати займенники за алфавітом, виправляючи, де треба, допущені орфографічні помилки. Навести відповідні правила правопису заперечних і неозначених займенників.

Де-який, хтозна в кому, будь-заким, ніскільки, аби-який, абихто, щонебудь, нізчим, скількись, девчому, з чимось, казнащо, невідь-який, де-що, будь з чим, хто зна-який, нівякому, абищо, нічий.

3. Творче конструювання

Скласти з поданими дієсловами по два словосполучення: одне — із неозначеним займенником; інше — із заперечним (дієслово повинно мати при собі заперечну частку не).

Зразок. Писати (що?) — писати абищо; не писати нічого. Пригадувати (кого?) … ; товаришувати (з ким?) … ; ризикувати (чим?) … ; говорити (про що?) … ; запитати (що?) … ; хвилюватися (за що?) … ; прийти (з чим?) … ; домовлятися (про кого?) …

Виділити головне й залежне слова у словосполученнях. Визначити, у яких відмінках ужито займенники.

Домашнє завдання. § 61, вправа 527(тести).

 20.05.2022 (2 уроки)

Тема. Заперечні й неозначені займенники, їх правопис і відмінювання

 Добрий день. Продовжуємо вивчати особливості відмінювання займенників.

 Перегляньте відеоурок, виконайте запропоновані завдання.

Запам’ятаймо!

    Неозначені займенники вказують на існуючі, але невідомі, невизначені особи або предмети, їх ознаки, якості, властивості, порядок їх у ряді однорідних предметів: Тепер сад стояв якийсь незнайомий, ніби чужий, різьблячись верхів’ями на тлі зловісно-червоного неба.

Неозначені займенники будь-хто, будь-що, хто-небудь, що-небудь, хтось, щось, дехто, дещо і заперечні займенники ніхто, ніщо відмінюються за зразком питальних та відносних. займенників хто, щобудь-кого, будь-чому, ким-небудь, когось, чимось, деким, дечому, нікого, нічим.

Неозначені займенники якийсь і чийсь у формах родового і місцевого відмінків множини мають вставний звук о перед часткою -сьякихось, на якихось, чиїхось, на чиїхось.

Неозначені займенники хтось, щось, чийсь в орудному відмінку однини мають паралельні форми: кимсь, чимсь, чиїмсь і кимось, чимось, чиїмось.

Заперечні займенники вказують на відсутність предмета або його ознаки. Зараз нікогісінько тут нема. Ніхто і ніщо не заважає, він зможе віддатись своїй улюбленій справі. Тарас виймає папір і починає перемальовувати.

Заперечні займенники з часткою ні пишуться разомніхто, ніщо, ніскільки, ніякий.

Якщо між часткою і займенником є прийменник, то такі займенники пишуться окремоні до кого, ні про що, ні в кого, ні на стільки, ні з ким.

Тренувальні вправи

Перепишіть, подані в дужках займенники ставлячи в потрібній формі. Визначте їхні відмінки і запишіть їх після займенників.

1. Не заздри і не наслідуй (нічия) поведінки (3 Біблії). 2. Я не заздрю уже (ніхто) (В. Сижоненко). 3. Не бери чужого нічого і не будеш боятися (ніхто) (Народна творчість). 4. Про це не треба знать (ніхто), бо це лиш наша таїна (О. Лупій). 5. (Ніякий) віжок на собі не стерплю (Л. Костенко).

– У перших двох реченнях підкресліть члени речення.

Перепишіть, знімаючи риски.

1, Ні/хто не забутий. На попіл ні/хто не згорів. Солдатські портрети на вишитих крилах пливуть (Б. Олійник). 2. Не сварися ні/з/ким без причини, якщо тобі зла не заподіяли (Біблія). 3. Ні/що вселюдське не чуже мені (Б. Олійник). 4. Щаслива я і ні/про/що не думаю (Л. Костенко). 5. Жодне погане слово не зірвалося ні/в/кого з уст (Олесь Гончар). 6. Ні/яка туга краси перемагати не повинна (Леся Українка).

Прочитайте прислів’я. Зверніть увагу на наголошення виділених слів.

1. Як хтось не знав біди, то сам нікому не поможе. 2. Самовар кипить, та нікому чай пить. В. Красно говорить, а слухати нічого. 4. Насмішки боїться навіть той, хто нічого не боїться.

Перепишіть, знімаючи риски.

1. Зорі в морі у прозорій хто/cь розписав у воді (С. Черкасенко).2. Я чекаю чого/сь, я притих (В. Сосюра). В. І жалем серце запеклось, що ні/кому мене згадати (Т. Шевченко). 4. Кого/сь на пісню раптом потягло (Д Олійник). 5. Мама в будь/яку погоду п’є з криниці чисту воду (І. Січовик), 6. А той, хто чинить казна/що, не вболіває ні/за/що (П. Біба).

Позначте в словах вивчені орфограми.

Домашнє завдання. Опрацюйте матеріал у підручнику (с.223), виконайте вправу 516.

 

16.05.2022

Тема. Питальні й відносні займенники , їх відмінювання

 Вітаю, дорогі учні й учениці шостого класу, на уроці української мови. Бажаю весняного настрою та успіхів у навчанні. Продовжуємо вивчати відмінювання займенників. Запишіть у зошитах число, тему уроку. Перегляньте відеоурок, виконайте завдання.

Опрацюйте матеріал підручника (с. 223-225), виконайте вправи 516, 518.

Домашнє завдання. §60 (с.223-225), вправа 520.

13.05.2022(2 уроки)

Тема. Урок розвитку мовлення. Есе світоглядного змісту «У чому полягає життєвий успіх»

 Добрий день, діти. Сьогодні будете писати есе, але спочатку перегляньте відеоурок і підготуйтеся до виконання письмової роботи.

Домашнє завдання. Закінчити написання есе.

 09.05.2022

Тема. Присвійні, вказівні й означальні займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах вказівних займенників

Присвійні займенники вказують на належність чогось певній особі. І бачите, що ліска ваша натяглася, як струна, а вудилище — дугою і тремтить.

Для вираження приналежності третій особі використовується форма родового відмінка особового займенника із значенням присвійності: його, її, їх: Од її молодого лиця пашіло жаром.

Займенники мій (моє, моя), твій (твоє, твоя), свій (своє, своя) відмінюються однаково: мого, твого, свого; моєму, твоєму, своєму; моїм, твоїм, своїм; на моєму, на твоєму, на своєму.

Займенники наш (наше, наша), ваш (ваше, ваша) відмінюються як прикметники твердої групи: нашого, вашому, нашу, вашою, а займенник їхній (їхнє, їхня)  як прикметник м’якої групи: їхнього, їхньої, їхнім, на їхніх.

Робота з підручником (с.219. Запамятаймо!)

Вправа 506.

Означальні займенники вказують на узагальнену ознаку предметів: У всякого своя доля і свій шлях широкий.

Означальні займенники кожний (кожен), жодний (жоден), всякий, самий, інший відмінюютьсяяк прикметники твердої групикожного, жодному, всяким, на самому.

Означальний займенник сам у називному і знахідному відмінках множини має паралельні форми (самі — сами). Форма самі є літературною нормою. Гадки самі зринають в пам’яті, слова самі ллються (М. Коцюбинський).

Робота з підручником(с.222. Запамятаймо!)

Вправа 513.

Вказівні займенники вказують на предмет, ознаку, кількість: Що, братіку, посієш, те і пожнеш.

Вказівні займенники той, цей, отой,оцей відмінюються за одним зразком.

Займенник такий відмінюється як прикметник твердої групи.

Займенник стільки відмінюється як числівник два.

У місцевому відмінку однини вказівні займенники поряд із закінченням -ому мають і закінчення -імна тому — на тім, у цьому — у цім.

Робота з підручником (с.221. Запамятаймо!)

Вправа  510.

Домашнє завдання. Вправа 512.

06.05.2022 (2уроки)

Тема. Особові займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах особових займенників. Зворотний займенник себе, його відмінювання.

 Добрий день діти. Сьогодні вивчаємо відмінювання займенників.

Перегляньте відеоурок, запам'ятайте правила.

Опрацюйте матеріал у підручнику (с. 217,218), виконайте вправи 499, 500.

Домашнє завдання. Вправа 501. 

02.05.2022

        Урок розвитку звязного мовлення.

  Контрольний письмовий твір розповідного характеру

 з елементами роздуму в   художньому стилі з використанням

займенників, що належать до різних розрядів

  Добрий день, діти. Сьогодні ви будете писати контрольний твір. Щоб добре виконати роботу, перегляньте відеоурок, уважно послухайте вказівки вчителя. Твір будете писати на одну з запропонованих тем.

                                


29.04.2022 (2 уроки)

Тема. Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників за значенням

 Добрий день, діти. Сьогодні ви поглибите знання про займенник як частину мови, ознайомитеся з розрядами займенників за значенням, навчитеся визначати їх у реченні.

 Перегляньте відеоурок, виконайте запропоновані вчителем завдання.

Прочитайте відповідний матеріал у підручнику (с.210 – 214), виконайте вправи 486, 487, 493.

Домашнє завдання. § 58, 59, вправа 49

25.04.2022

Тема. Контрольна робота №7. Числівник (тести)

 1. У якому рядку всі слова числівники:

А) двоє, нуль, мільйон, сорокаріччя;

Б) трійко, семеро, одиниця, десять;

В) п’ятеро, подвоїти, двадцять три;

Г) восьмий, дві п’ятих, обидва.

 2. У якому рядку всі числівники прості:

А) одинадцять, сорок, чотири, п’ятсот;

Б) п’ять, десять, мільйон, мільярд;

В) двоє, дев’ятсот, сто, чотири;

Г) три, тисяча, сімнадцять, один.

 3. У якому рядку всі числівники складні:

А) два, дев’яносто, чотириста, вісімнадцятеро;

Б) двісті, дев’ять, декілька, чотириста сорок;

В) мільйон, десятеро, сімсот сорок п’ять;

Г) чотирнадцять, п’ятсот, дев’ятнадцятеро, півтораста.

 4. В якому рядку всі числівники кількісні:

А) сто, два, тисяча, сорок;

Б) третій, три, десятеро, десять;

В) одна друга, п'ятнадцять, восьмий;

Г) восьмеро, вісімнадцять, другий, шість.

 5. У якому рядку всі числівники порядкові:

А) першого, двадцятий, третьому, двадцять п’ятому;

Б) дев’ятьома, сімнадцятим, п’ятого, чотирьох;

В) дев’яносто, тисячний, п’ятий, шестеро;

Г) двоє, кільканадцять, сотий, чотирнадцятому.

 6. У якому рядку правильно записані відмінкові форми числівників:

А) двомастами шістдесятьома трьома, ста сімдесятьох п’ятьох;

Б) дев’ятистах п’ятидесяти чотирьох, сто сорока дев’ятьох;

В) п’ятистам вісімдесятьом дев’ятьом, двомстам дев’яносто сімом;

Г) трьохстами дев’яносто дев’ятьома, семисот п’ятидесятьох трьох.

 7. У якому рядку всі числівники складені:

А) сімсот, сорок, чотирнадцять;

Б) двадцять п’ять, тисяча сто двадцять, сорок п’ять;

В) семеро, одинадцять, вісімнадцять;

Г) декілька, чотири, мільйон.

 8. У якому рядку всі числівники збірні:

А) обидва, семеро, двоє;

Б) дванадцятеро, п’ятий, п’ятсот;

В) четвертий, мільйонний, третій;

Г) тридцятеро, дві третіх, шістнадцять.

 9. У якому рядку допущена помилка у вживанні іменників з числівниками:

А) третина ящики;

Б) півтора місяця;

В) чверть року;

Г) половина задач.

 10. У якому рядку числівник пишеться разом:

А) (пятдесят) четвертий;

Б) (триста) шостий;

В) (сто) тисячний;

Г) (шістдесяти) трьом.

 11. Знайти в реченні числівник, визначити його синтаксичну функцію, зробити морфологічний розбір числівника. (Схема розбору числівника як частини мови на форзаці  в кінці підручника)

На конкурсі тюльпанів у Голландії було представлено триста сорок п’ять видів квітів. 

 

22.04.2022 (2 уроки)

 Тема. Правильне вживання числівників на позначення дат і часу.

  Добрий день , діти. Продовжуємо вивчати числівник. Розглянемо, як правильно вживати числівники на позначення дат і часу.

 Запишіть у зошитах дату, тему уроку. Перегляньте відеоурок, виконайте завдання.

1.Запишіть словами числівники, відповідаючи котра година?

14:25 - …                                                            12:03 - …

19:18 - …                                                            17:30 - …

21:00 - …                                                             09:45 - …

10:47 - …                                                             15:15 - …

2. Перепишіть речення, поставивши в потрібній формі дату. Не забувайте, що всі числівники пишемо словами.

Через кілька днів буде (25 квітень).  Різдво ми святкуємо (7 січень). Цьогоріч Великдень припадає на ( 24 квітень).  (24 серпень 1991 рік) було оприлюднено Акт проголошення незалежності України.  Тарас Шевченко народився (9 березень 1814 рік).

Домашнє завдання. Напишіть твір «Мій робочий день», правильно вживаючи числівники на позначення часу.

18.04.2022

Тема. Написання разом порядкових числівників з – тисячний

Добрий день діти. Сьогодні ви повторите відмінювання порядкових числівників та вивчите правило написання порядкових числівників з – тисячний. Запишіть у зошитах число, тему уроку.

Перегляньте уважно відеоурок, запамятайте правила, виконайте запропоновані вчителем завдання.

Домашнє завдання. Вивчити правило (с.197), виконати вправу 463.

15.04.2022

Тема. Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках. Роздільне написання складених числівників

Запамятай!

      М’який знак пишеться на кінці числівників п’ять, шість, від дев’яти до двадцяти та в числівнику тридцять. У непрямих відмінках м’який знак пишеться після букв на позначення м’яких приголосних, перед о та закінченням – ма, а також після с у числівнику восьми: трьох, чотирьох, шістьох, сімдесятьом, вісімдесятьма (вісімдесятьома).

       М’який знак не пишеться перед закінченням у числівнику чотири в орудному відмінку: чотирма.

       М’який знак не пишеться в числівниках від п’ятдесяти до вісімдесяти, від двохсот до дев’ятисот, крім деяких непрямих відмінків, де він пишеться в середині слова: шістьмастами.

   Виконайте вправи

1. Запишіть математичні вирази, використовуючи прийменники від, до. Зачитайте. Позначте орфограму «Буква ь у числівниках» у кінці та в середині числівників.

23 + 18 = 41

84 — 45 = 39

34 + 12 = 46

70 — 10 = 60.

2. Перепишіть, на місці крапок, де треба, поставте м’який знак.

1) Море буває тр.ох сортів: тихе море, хвильове море й бур’яне море.

2) Уперше зворотний бік Місяця було сфотографовано в жовтні тисяча дев’ятсот п’ят..десят .. дев’ятого року

3) Написи повторювалися дванадцят..ма мовами.

4) Місяць мчить навколо Землі зі швидкістю три тисячі шіст..сот вісім..десят один кілометр на годину.

5) Чотир..и українські фронти рухались на захід чотир..ма залізними потоками.

   Вивчаємо роздільне написання складених числівників. Перегляньте відеоурок, виконайте завдання, які пропонує вчитель.

 


 Домашнє завдання. Вправа 473.

 

 11.04.2022

Тема. Відмінювання порядкових числівників

Добрий день, діти. Продовжуємо вивчати відмінювання і написання числівників. Бажаю вам гарного настрою та легкого засвоєння навчального матеріалу! А зараз до роботи!

  Розгорніть зошити, запишіть число, тему уроку. Пригадайте, як відмінюються кількісні числівники і виконайте тестові завдання.

1.Познач слово з помилкою.

А   двохсот;                                                В  двомастами;

Б   двумстам;                                              Г  на двохстах.

2. Познач, яка(-і)  частина(-ни) відмінюється(-ються) в числівниках 50, 60, 70, 80.

А  тільки перша частина;                          В  обидві частини;

Б   тільки друга частина;                           Г  вони незмінні.

3. Укажи, як відмінюється числівник «тисяча».

А  як іменник мішаної групи II відміни;

Б  як іменник мішаної групи I відміни;

В  як іменник твердої групи II відміни;

Г  як іменник твердої групи I відміни.

4. Установи відповідність між числівниками та відмінками.

1.  дванадцять;                                              А  давальний;

2.  дванадцятьома;                                       Б   родовий;

3.  дванадцятьом;                                         В   місцевий;

4. на дванадцятьох;                                      Г   називний;

                                                                           Д  орудний.

5. Запиши позначені цифрами кількісні числівники словами в потрібній формі.

1.  (25) ________________________  на одній лавці сидять. (Нар. тв.)

2.  Одне добре слово краще від (1000)____ лайливих слів. (Нар. тв.)

3.  Краще (6) _________ везти, ніж (2) ________ нести. (Нар. тв.)

6. Поєднай числівник «два» з іменниками «хлопець», «бабуся», «поле». Запиши, визнач відмінок іменників.

  На мою думку, ви гарно виконали завдання, тож переходимо до вивчення нового матеріалу. Перегляньте відеоурок і виконайте вправи, які пропонує вчитель.

Опрацюйте матеріал підручника (с. 204-206), виконайте вправи 477, 480(2)  

08.04.2022 (2 уроки)

Тема. Відмінювання кількісних числівників

 Добрий день, діти. Сьогодні ви ознайомитеся з типами відмінювання кількісних числівників та особливостями їх вживання в непрямих відмінках.

Запишіть у зошитах число, тему уроку.

Перегляньте уважно відеоурок, виконайте всі завдання, що пропонує вчитель.

Опрацюйте матеріал підручника (с.199 – 203), виконайте вправи 468, 469, 472, 474.

04.04.2022

Тема. Числівники прості, складні і складені

  Добрий день, діти. На сьогоднішньому уроці розглянемо групи числівників за будовою.

Розгорніть зошити, запишіть число, тему уроку. Перегляньте уважно відеоурок і виконайте запропоновані завдання.

Розгорніть підручники, опрацюйте матеріал з теми (с.196), виконайте вправи 460, 461.

01.04.2022

Тема. Узгодження числівників з іменниками

  Добрий день. Продовжуємо вивчати числівник. Запишіть у зошитах число,тему уроку. Перегляньте відеоурок І виконайте завдання.

Спишіть словосполучення, ставлячи іменники в потрібній формі.

Два (компютер), три (місяць), чотири (урок), півтора(зошит), півтора (зміна), два (кролик), три (апельсин), дві пяті (метр), два з половиною (кілограм), пять десятих (відсоток), півтора (місяць), двадцять чотири ( трактор), чотири (рядок), три (сантиметр), чотири (учень).01.04.2022

Тема. Контрольний аудіодиктант

  Добрий день, діти. Сьогодні будете писати контрольний аудіодиктант.

Розгорніть зошити, запишіть дату, тему уроку, назву диктанту.

                                      Перше квітня

                       Контрольний аудіодиктант

                                    На риболовлі

Уважно слухайте кожне речення і старанно записуйте в зошити.

Бажаю успіху!28.03.2022

Тема. Числівники кількісні й порядкові

 Добрий день, дорогі шестикласники. Продовжуємо вивчати числівник. Запишіть у зошитах число і тему уроку. Перегляньте відеоурок, уважно послухайте пояснення вчителя і виконайте запропоновані завдання.

Опрацюйте матеріал підручника § 55 (с.194), виконайте вправи 456, 458.

25.03.2022

Тема. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

  Добрий день, діти. Сьогодні  почнемо вивчати ще одну самостійну частину мови.

  Розгорніть зошити, запишіть число і тему уроку.

  Перегляньте, будь ласка, відеоурок з теми і виконайте завдання, які пропонує вчитель.

Опрацюйте матеріал підручника (с.192, §54) і виконайте вправи 454, 455. 

25.03.2022

Тема. Контрольна робота №6. Правопис прикметників

 Уважно прочитайте і виконайте завдання

1. Як змінюються прикметники? (0,5 б)

а) за відмінками;                             б) за відмінками, родами і числами;

в) за родами і числами;                   г) за відмінками, числами і часами.

 2. Вказати ступінь порівняння та його форму прикметників (0, 5б):

найбільш високий, найменш стиглий.

а) найвищий ступінь;                      б) найвищий ступінь, проста форма;

в) вищий ступінь, проста форма;   г) найвищий ступінь, складена форма.

 3. Зясуйте, у яких із поданих слів на місці пропуску треба поставити м'який знак (0,5б)

Гарнен...кий, тонесен...кий, чистісен...кий, малюсін...кий.

а) в усіх словах;                                       б) лише у 1-ому слові;         

в) у 1-ому і 2-ому словах;                       г) лише у 3-ьому і 4-ому словах.

 4. Букву о на місці пропуску треба писати в обох словах рядка (0,5б.)

а) грош...вий, дощ...вий;                          б) малин...вий, овоч...вий;

в) харч...вий, січн...вий;                           г) степ...вий, плюш...вий.

 5. Укажіть ряд прикметників, в яких у закінченнях на місці пропуску пишеться і (0,5б.)

а) тремтяч...ми руками, пекуч...х ран, вужч...смужки;

б) колюч...х троянд; товщ...ми колодами,  до гаряч...х страв;

в) у мишач...й нірці, дорожч... парфуми, біляв...х студенток;

г) незабутн...ми роками, літн...х вечорів, у найважч...й валізі.

 6. НН на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка(0,5б.)

а) височе...ий, безви...ий, пісе...ий;

б) жада...ий, свяще...ий, неоціне...ий;

в) тума...ий, журавли...ий, числе...ий;

г) недоторка...ий, баклажа...ий, греча...ий.

 7. Окремо Не з прикметником треба писати в реченні(0,5б.)

а) Уста його були скривлені не/вимовним жалем.

б) Можливо, що йому потрібна не/гайна операція.

в) Доброму каменю пісок не/страшний.

г) І якусь не/відому зажуру навіває та пісня мені.

 8. Записати прикметники відповідно до правил українського правопису (разом, окремо, через дефіс). (1,5б.)

Залізо/бетонний, чорно/земний, військово/повітряний, темно/зелений, південно/український, легко/крилий.

 9. Утворити всі можливі ступені порівняння прикметників. (2б.)

Поганий, високий.

 10. Від поданих іменників утворіть прикметники. (1б.)

Студент, Запоріжжя, Буг, товариш.

 11. Виписати прикметники, від яких утворюються ступені порівняння. Утворити з ними словосполучення. (2б.)

Світлуватий, молодий, вечірній, міський, шерстяний, дорогий, солов'їний, вузенький, батьківський, успішний.

 12. Утворіть присвійні прикметники від поданих слів. З утвореними словами складіть речення. (2б.)

Сестра, Микола, Марина, Марія.

 

 21.03.2022

Тема. Тренувальні вправи. Повторення, підготовка до контрольної роботи.

Добрий день, діти. Сьогодні ви повторите та узагальните вивчений матеріал з теми «Прикметник», підготуєтеся до контрольної роботи.

У зошитах запишіть дату і тему уроку. Виконайте самостійну роботу.

1. Укажіть рядок, у якому всі прикметники належать до однієї з груп за  значенням

А собача морда, собачий холод, собача шерсть

Б удовин син, залізні стовпи, залізна вежа

В золота осінь, лебедина пісня, кам’яне серце

Г зелений колір, котячий хвіст, дерев’яна душа

2. Укажіть рядок, у якому правильно утворено ступені порівняння

А поганший, заячіший, менш товстенький

  Б самий синій, найбільш цікавий, сумніший

 В більш простий, якнайтонший, найактивніший

 Г самий ліпший, добріший, найліпіший

3.Укажіть рядок, у якому всі прикметники належать до м’якої групи

А веселий, братній, Маріїн

Б пізній, середній, вечірній

В колючий, доблесний, вартісний

Г білолиций, холодний, братів

4. Установіть відповідність між прикметниками та їх характеристикою

1.повний, сумний, ясний

А відносні

2.дерев’яний, польський, смушевий

Б присвійні

3.Даринин, пташиний, мамин

В якісні


5. Установіть відповідність між виділеними в реченнях прикметниками та  способом їх творення

1.Біло-сині квіти, сміючись, дівчинка

кидала.

А суфіксальний

2.Світу милішого, краю теплішого за рідну

сторону немає.

Б префіксальний

3.Гримаса невдоволення з’являється на

недоброму обличчі.

В префіксально-суфіксальний

 

Г складання основ

 

6. Укажіть рядок, у якому в усіх прикметниках треба писати -НН-

А щоден..ий, незбагнен..ий, закон..ий

Б глинян..ий, ран..ій, сон..ий

В журавлин..ий, товстен..ий, машин..ий

Г качин..ий, нічн..ий, дерев’ян..ий

7.Укажіть рядок, у якому в усіх словах НЕ з прикметниками пишеться   завжди разом

А не/похитний, не/робочий, не/дорогий

Б не/озорий, не/щадний, не/нависний

В не/вгамовний, не/здоровий, не/теплий

Г не/срібний, не/мічний, не/сумний

8. Установіть відповідність між прикметниками та їх написанням

1.західно/український, південно/західний,

фізико/математичний

А разом

2.три/річний, біло/сніжний, військово/полонений

Б окремо

3.абсолютно/протилежний, всесвітньо/відомий,

діаметрально/протилежний

В через дефіс

9.Укажіть рядок, у якому немає орфографічної помилки

А історичний, педагогічний, міфічний

Б обрядовий, емалєвий, чуттєвий

В синенький, дрібнюсенький, жовтюсенький

Г чернігівський, парижський, чернівецький

10. Укажіть рядок, у якому в усіх прикметниках треба писати -НН-

 

А залізн..ий, зорян..ий, рослин..ий

 

Б страшен..ий, левин..ий, хмарн..ий       

 

В ячмін..ий, машин..ий, старан..ий

 

Г полотнян..ий, осін..ій, солов’їн..ий

11. Укажіть рядок, у якому в усіх словах НЕ з прикметниками пишеться  завжди разом

А не/гативний, не/щасний, не/мічний

Б не/примітний, не/повторний, не/глухий 

В не/здоланий, не/здоровий, не/цікавий

Г не/добрий, не/любий, не/веселий

12. Укажіть рядок, у якому допущено орфографічні помилки

А Федоров, Артемьєв, Йолкін

Б Соловйов, Сєров, Дягілєв

В Воробйов, Пушкін, Лєсков

Г Йевтушенко, Пріпасов, Льермонтов

Повторити параграфи 48-53.

УСНО! Тести с.189-190.


18.03.2022

Тема. Написання складних прикметників разом і через дефіс

  Добрий день, діти. На сьогоднішньому уроці ви поглибите знання про способи творення прикметників, зокрема про складання основ, будете вчитися писати складні прикметники відповідно до правил правопису.

  Розгорніть, будь ласка, зошити, запишіть число і тему уроку.

  Перегляньте уважно відеоурок.

        Розгорніть підручники (с. 182 ), опрацюйте § 52  , виконайте вправи 434, 438.

18.03.2022

Тема. Написання прізвищ прикметникової форми

 Добрий день. Сьогодні ви познайомитеся з історією виникнення і побутування найбільш поширених прикметникових прізвищ, будете вивчати правила написання прізвищ прикметникової форми.

У зошитах запишіть число і тему уроку.

Перегляньте уважно відеоурок і виконайте завдання.

Розгорніть підручники, опрацюйте теоретичний матеріал (с.184 – 186), виконайте вправи 445, 447.

 14.03.2022

Тема. Написання  -н- і  -нн- у прикметниках

   Добрий день. Сьогодні ви опрацюєте теоретичний матеріал про написання       -н- і –нн- у прикметниках, будете виробляти орфографічну грамотність, застосовуючи правила.

  Розгорніть, будь ласка, зошити, запишіть число, класна робота, тема уроку.

  Перегляньте уважно відеоурок і виконайте запропоновані завдання.

https://www.youtube.com/watch?v=HfI1fFeXyXY

Опрацювати матеріал підручника параграф 51 с. 179, виконати вправу 427.

11.02.2022

Тема. Букви е, и, о в прикметникових суфіксах –ев-(-єв-), -ов-(-йов-, -ьов-),

-ин-, -ін-, -ичн-

   Добрий день. Сьогодні ви навчитеся правильно писати прикметникові суфікси.

Розгорніть зошити, запишіть число, тему уроку.

Перегляньте уважно відеоурок і виконайте завдання.

https://youtube.com/watch?v=Jr4tUe6lico&feature=share 

Прочитайте відповідний матеріал у підручнику (с. 173,174), виконайте вправу  418

Домашнє завдання. § 49,вправа 414

11.02.2022

Тема. Написання прикметників із суфіксами –еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-

    Добрий день, діти. Сьогодні ми опрацюємо правила правопису прикметникових суфіксів.

Розгорніть зошити, запишіть дату і тему уроку. Перегляньте уважно відеоурок і виконайте завдання. https://youtu.be/CNMr5WZEq2Y

Опрацюйте матеріал підручника (с. 173 ), виконайте вправу 412

Домашнє завдання. §49,вправа 413

Iсеместр 2021-2022н.р.

27.11.2021

Тема. Іменники загальні й власні, конкретні й абстрактні. Збірні іменники

Пригадайте!

Що таке іменник?

Які граматичні категорії іменника?

Яка синтаксичну роль у реченні виконує іменник?

Розгорніть зошити, запишіть число, тему уроку.

Запамʼятайте!

Іменники можуть означати назви істот (хто?) і неістот (що?).

До істот належать іменники, що називають:

- осіб (мати, дитина, учень );

- тварин (кіт, голуб, зозуля );

- міфологічних істот (мавка, домовик );

- померлих (небіжчик, покійник );

- означення людей у переносному значенні ( зірка, дуб, довбня ).

Усі інші іменники є назвами неістот ( кімната, сміх, перемога )

Зверніть увагу! Поділ іменників на істоти/неістоти не збігається з розрізненням живого/неживого в природі. Так сукупність осіб: група, загін, хор, команда відносяться до неістот.

 Іменники бувають з конкретним і абстрактним значенням.

Іменники з конкретним значенням називають предмети та явища, в яких передається все те, що сприймається органами чуття: палац, школа, дідусь, корабель, шлях, осел.

Абстрактні іменники не мають конкретного лексичного значення, а називають поняття, явища чи властивості, які не сприймаються органами чуття: сум, радість, знання, любов.

Збірні іменники – це назви сукупності однакових чи подібних предметів, які здатні сприйматися як одне ціле: козацтво, студентство, зілля, братство.

Завдання. Навести приклади збірних іменників. З двома (за вибором) словами  скласти речення.

Домашнє завдання. Скласти словниковий диктант з конкретних і абстрактних іменників.

 

26.11.2021

Тема. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Добрий день, діти. Мета нашого сьогоднішнього уроку – поглибити знання про іменник як частину мови, зокрема про його загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль.

Розгорніть, будь ласка, зошити, запишіть число, класна робота, тема уроку.

А тепер пропоную переглянути відеоурок і виконати завдання.Розгорніть підручники і виконайте вправи 207, 210.

Домашнє завдання. §27, вправа 209. 

25.11.2021

Тема. Загальна характеристика частин мови

Добрий день! Сьогодні ви повторите відомості про частини мови, їх класифікацію, будете  вчитися розпізнавати самостійні та службові частини мови в реченні та тексті.

Розгорніть зошити, запишіть число, класна робота, тема уроку.

Пригадайте!

1. Який розділ мовознавчої науки вивчає частини мови?(Морфологія)

2. Скільки в нашій мові частин мови?(10)

3. На які групи діляться частини мови?(Самостійні і службові)

4. Назвіть самостійні частини мови.(Іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, прислівник)

5. Назвіть службові частини мови?(Прийменник, сполучник, частка)

А  зараз перегляньте відеоурок і виконайте запропоновані  завдання.

 


Розгорніть підручники, виконайте вправи 204, 206.

Домашнє завдання. § 26, вправа 201.

 

25.11.2021 року

 

Тематична контрольна робота №3

 Словотвір. Орфографія.

Добрий день, діти. Сьогодні ви виконуєте контрольну роботу в робочих зошитах.

Варіант 1

Початковий та середній рівні (по 0,5 б.)

1.    Словотвір — це:

А розділ, який вивчає способи творення слів;

Б розділ, який вивчає значущі частини слова;

В розділ, який вивчає словотвірне гніздо.

2. Визначити спосіб творення слова Донеччина:

а) префіксальний; б) суфіксальний;

в) префіксально-суфіксальний; г) безафіксний.

3. Визначити, що потрібно писати в словах Слобожан...инаЧернігів... инаХерсон...ина:

а) букву ч; б) букву щ;

в) буквосполучення шч; г) буквосполучення цч.

4. Основа, від якої утворюється нове слово, називається:

а) основною;

б) твірною;

в) морфемною;

г) словотвірною.

5. Указати на те слово, яке з пів- пишеться разом:

а) пів/юрти; б) пів/оберт;

в) пів/Ялти; г) пів/літа.

6. Визначити, яке складне слово пишеться через дефіс:

а) куле/мет; б) чорно/білий;

в) фото/графія; г) паро/плав.

7. Визначити, яке з поданих слів пишеться разом:

а) темно/червоний; б) мото/крос;

в) стоп/кран; г) лисичка/сестричка.

8. Слова з напів-, полу- завжди пишуться:

а) через дефіс; в) окремо;

б) разом; г) через апостроф.

Достатній рівень

9. Записати слова, розкриваючи дужки (1,5 б).

Чар(зілля), екс(чемпіон), жовто(гарячий), бал(маскарад), пів(аркуша), пів(Європи).

10. Зробіть морфемний розбір поданих слів: листопад, прибігти, веселенький (1,5 б).

11. Скласти й записати речення зі словами черговий (прикметник), черговий (іменник) (2 б.).

Високий рівень (3 б.)

12. Скласти 5-6 речень, об’єднаних темою «Чому я люблю свою Батьків­щину?», використовуючи складні слова, які пишуться разом або через дефіс.

22.11.2022

Добрий день! На сьогоднішньому уроці ми вивчатимемо тему «Написання слів з пів-».

Запишіть у зошити число і тему уроку.

  Порівняно з попередньою темою про написання складних слів, сьогоднішня видасться напрочуд легкою. Якщо раніше ми писали «пів’яблука, півхвилини і пів-Європи», то зараз всі слова напишемо нарізно без дефіса – пів яблука, пів хвилини, пів Європи.

Запам’ятайте!

 За новим правописом, невідмінюваний числівник пів зі значенням половина з іменником у формі родового відмінка однини пишемо ОКРЕМО: пів години, пів міста, пів острова, пів ящика, пів ями, пів Києва, пів України.

Якщо ж пів вжито з іменником у формі називного відмінка і становить одне поняття, а не в значенні половина, тоді пишемо разом: піваркуш, південь, півколо, півкуля, півмісяць, півострів.

Сюди ще варто додати, що складні іменники з першою частиною напів-, полу- пишемо разом: напівавтомат, напівлюдина, напівправда, напівфабрикат, полукіпок, полумисок.

Тренувальні вправи

1.Виконати вправи 189, 191.

Домашнє завдання. Вправа 193.

15.10., 16.10.2020

Тема. Письмовий твір - роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі « Чому я пишаюся своїм товаришем» з використанням фразеологізмів. Аналіз письмового твору

Пригадайте!

1.Які типи мовлення є в українській мові?

2.Назвіть основні ознаки опису, розповіді, роздуму.

3.Кожен тип мовлення має свою будову. Такою для роздуму є: теза – аргументи – висновок. Подумайте, чим зумовлена саме така будова?

- Коли ми кажемо «треба подумати» - це значить, що нам необхідно зясувати для себе: чи ми схвалюємо ,чи ні, чи згодні ми ,чи заперечуємо. Але для того щоб прийняти конкретне рішення, нам треба мати певні підстави. Необхідно довести правильність того чи іншого рішення. Звідки беруться аргументи? Перш за все із власного досвіду, на підставі коментування дорослих, на основі прочитаної інформації. Таким чином, приймаючи якесь рішення, ви не тільки висловлюєте згоду чи протест, а й коментуєте, чому саме таке рішення ви прийняли, що для вас послужило аргументом. Звичайно, фіналом висловлювання буде висновок. Усі ці міркування і будуть висловлюванням типу роздуму.

А тепер поміркуйте, хто такий друг? Кого ви могли б назвати своїм товаришем? Які якості мають бути притаманні цій людині? А чи відрізняються,  на вашу думку,слова «товариш» і «справжній друг»? Відповідь покласти в основу твору – роздуму.

Робота з підручником. Опрацювати теоретичний матеріал( с.261).

Вправа589(усно)

Творча робота. Напишіть твір про вчинок товариша, який вам запамятався. Закінчіть твір роздумом,почавши його так : « Цей вчинок я вважаю благородним (негідним), тому що…»

Скористайтеся поданим планом

Вступ.

Чому я обрав цю тему?

Теза

Яким повинен бути справжній товариш?

Докази

  1) Чесний і порядний;

  2) відданий;

  3) готовий у будь- який момент            прийти на допомогу; 

  4) розумний, винахідливий;

  5) надійний, справедливий.

 

Висновок

  Дружба – це найцінніший скарб.

Уважно перевірте твір на чернетках і перепишіть у зошити.

Домашнє завдання. Закінчити письмову роботу.

 

 19.10.2020

ТЕМА. ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В РОЛІ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ

1.  Повторення

  • Який розділ мови ми зараз вивчаємо?
  • Що називають фразеологізмом?
  • Які ви знаєте джерела фразеологізмів?
  • Назвіть різновиди фразеологізмів. Яка їхня стилістична роль?

Спостереження над мовним матеріалом

► Прочитайте речення. Усно назвіть усі члени речення. Зверніть увагу, що фразеологізм виконує ту саму синтаксичну функцію, що і слово, тобто виступає як єдиний член речення. Перепишіть речення і підкресліть його члени. Якими членами речення виступають у них фразеологізми?

1.  Він пече раки. 2. Гула горобина ніч. 3. Тугий на вуха дід сидів у садочку. 4. Стара жінка зігнулась у три погибелі. 5. Чоловік лив крокодилячі сльози.

Тренувальні вправи

 Запишіть речення. Підкресліть члени речення. Якими членами речення виступають у них фразеологізми?

1.  Ходив мандрівник за тридев’ять земель. 2. Пішов від приятеля не солоно сьорбавши. 3. У підготовку до свята наш клас вніс і свою лепту4. Вся ця справа йому в печінках сиділа.5. Не чистий на руку помічник ще й запізнювався.

Творча робота

► Складіть речення з наведеними фразеологізмами. Запишіть. Підкресліть члени речення. Якими членами речення в них виступають фразеологізми?

Дивитися крізь пальці, біла ворона, гострий на язик, розправляти крила.

Повторимо!

  • Якими членами речення є фразеологізми?
  • Яку стилістичну роль вони відіграють у мовленні? Зверніть увагу, як вони використовуються в художній літературі.

Текст 1

Товариш мій якраз пішов для того,

Уже ж він знає, що до чого

Й. Гете

Текст 2

Чарує око пишнота,

Багатства щедрий дар,

Але душевна чистота

Сильніший має чар

Р. Берне

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Підібрати 5-7 речень із фразеологізмами. Записати і підкреслити члени речення. 21.10.2020

Контрольна робота №2. Лексикологія.Фразеологія (тести)

Варіант І

Завдання 1-8 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильну відповідь

Прочитайте діалог і виконайте завдання 1-4.

(1) — Вовчику, що це за ґуля на твоєму чолі?

(2)— Та це від надто гарячої гри у футбол.

(3) — Як завжди, штовханина біля ... - і сюрприз на лобі?!

(4) — І сюрприз на колективному фото, яке ми сьогодні маємо зробити останнього уроку для шкільного сайта...

1 . На місці пропуску (речення 3) має бути слово

А брами

Б хвіртки

В паркану

Г воріт

2 .Щоб розмова була більш природною, потрібно замінити слово

Агуля ( речення 1)

Б) чолі ( речення 1)

В штовханина ( речення 3)

Г лобі ( речення 3)

3 .У переносному значенні вжито прикметник

А гарячої ( речення 2)

Б колективному ( речення 4)

В останнього ( речення4)

Г шкільного ( речення 4)

 НЕМАЄ іншомовних слів у реченні

А першому

Б другому

В третьому

Г четвертому

5 . Значення запозичених слів можна з’ясувати за словником

А орфографічним

Б іншомовних слів

В фразеологічним

 Г перекладним

6 . У поемі Миколи Вороного «Євшан-зілля» широко використано

А  пароніми й антоніми

Б  архаїзми й історизми

В діалектизми й терміни

 Г омоніми й синоніми

7.  Ефективним може бути

А гімнастичний номер

 Б пральний порошок

 В артист  театру

 Г вихід на сцену

8.  У переносному значенні вжито виділене слово в приказці

А Бачить кіт сало, та сили мало.

Б Носив кіт сало, поки його не стало.

В Поки суд та діло, а кошеня сало з’їло.

Г  Подружилось з котом сало - відразу не стало.

Завдання 9-10 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ

9.  Установіть відповідність

Група лексики                                                    Приклади 

  1 архаїзми                                                   А) перст, уста

    історизми                                                Б) акаунт, вайбер

  3   неологізми                                              В) князь, половець

  4 діалектизми                                              Г) інфінітив, суфікс

                                                                           Д) ґазда, бараболя

10. Установіть відповідність.

Фразеологізм

 

1  гнути спину

2  намотати на вус

 собаку з’їсти

4  задирати голову

Значення

А  поводитися гордовито

Б наздоганяти когось

В) важко працювати

Г  добре запам’ятати

Д  багато чогось знати


11. Виправте лексичні помилки в повідомленні для шкільного сайта.

Українська команда обов’язково прийме участь в Олімпійських іграх у слідуючому році. Костюми наших спортсменів  одразу кидаються в очі із-за яскравого поєднання синього   й жовтого кольорів.

 

Варіант ІІ

Завдання 1-8 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильну відповідь

Прочитайте діалог і виконайте завдання 1-4.

(1)   — Древній град Київ майже цілком був знищений монголами 1240 року.

(2)    — А наш врожай цього року теж град знищив!

(3)    — І до чого тут ваш врожай із градом?

(4)   — Ну, ти ж вантажиш мене градом, що в Києві був, а я — про град у нашому селі...

1. Непорозуміння в діалозі сталося через використання

А паронімів

Б синонімів

В омонімів

Г  антонімів

2. У переносному значенні вжито слово

А древній (речення 1)

Б  врожай (речення 2)

В  градом (речення 3)

Г вантажиш (речення 4)

3. Слово град у першому реченні є

А історизмом

 Б архаїзмом

 В діалектизмом

Г терміном

4. На місці тире (речення 4) може бути фразеологізм

А обливаюся потом

Б правлю теревені

В пасу задніх

Г  ловлю гав

5 .Значення стійких сполук слів можна з’ясувати за словником

А іншомовних слів

Б фразеологічним

 В орфографічним

Г перекладним

6 .У поемі Тараса Шевченка «Іван Підкова» широко використано

 А неологізми

Б історизми

В діалектизми

Г пароніми

7 .Дружним може бути

А рукостискання

Б побажання

В колектив

 Г погляд

8 .У переносному значенні вжито виділене слово в приказці

А Свій пес найгірше кусає.

Б  Пес і на чесного бреше.

В Прийде і на пса мороз.

Г  Пес знає, кого кусає

Завдання 9-10 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ

9 .Установіть відповідність

 Група лексики

  1 .Архаїзми

 2. Історизми

 3 .Неологізми

 4 . Діалектизми

Приклади

 А чоло, правиця

Б зірка, нічний

В гуглити, хештег

Г кріпак, княжий

Д файний, когут

10. Установіть відповідність.

 Фразеологізм

1      кури не клюють

2      не у своїй тарілці

3      мати голову на плечах

     обминати гострі кути

Значення

 А дуже багато

Б не дуже смачно

В) бути розумним

Г уникати суперечки

Д почуватися незручно

11. Виправте лексичні помилки в порадах для шкільного сайта.

На.сніданок готуйте легкі страви: яйця всмятку або творог з медом. Не пийте кофе, навіть якщо воно зі сливками, краще заваріть чай.

Домашнє завдання.  Повторити вивчений матеріал з теми «Лексикологія. Фразеологія»


22.10.2020

Тема: Змінювання і творення слів. Твірне слово

 Запишіть  число і тему в зошити.

Пригадаймо! (Підручник, с.69)

Виконати вправу 147.

Завдання. Списати слова. Визначити і пояснити орфограму, яка їх об’єднує.

Прийти, прилетіти, присісти, пресильний, презавзятий, прізвисько.

(орфограма: написання префіксів пре-, при-, прі-).

а) Пригадати будову слова, назвати значущі частини слова. Розібрати за будовою слово «український».

б) Суфікси і префікси мають назву – афікси.  Вказати шар лексики, до якого належать ці слова (терміни).

в) Підібрати приклади слів із афіксами: від-, роз-, без-, -еньк-, -ець-.

г) Який суфікс вказує на походження слова, на те, що воно власне українське?

(-нськ-).

Робота з підручником(с.69. Запамятаймо!)

- Слова, як люди… народжуються, існують, утворюють роди, сімї.

Дослідження – пошук.

При творенні нових слів розрізняють твірну основу і похідне слово

Спробуємо дати визначення цих термінів за допомогою дослідження.

Твірна основа           Словотворчий суфікс        Похідне слово

заліз(о)                             -н-                               залізний

залізн(ий)                         -иц-                             залізниця

залізниц(я)                       -ч-                               залізничний

залізничн(ий)                   -ик-                              залізничник

 

-         Яке слово називаємо твірним? (від якого утворюється нове слово)

-         Яке слово називаємо похідним? (утворене від іншого слова)

-         За допомогою чого утворилися нові похідні слова? (словотворчих засобів)

-         Отже, вкажіть спосіб творення слів. (суфіксальний)

Вправи на визначення твірних основ і способів словотвору.

А)  Записати ← писати                              Префіксальний

Сказати ← казати

 

Б)  Підвіконня ← вікно

Припічок ← піч

Узлісся ← ліс                                        Префіксально-суфіксальний

Закордонний ← кордон

По-нашому ← наший

Прибережний ← берег

 

В)  Синь ← синій                                       Безафіксний

Перехід ← переходити

 

Г)  Чорнозем ← чорний, земля                 Складання основ слів та їх частин

Листопад ← листя, падати

 

Д) Молодий → молодий місяць                Перехід із однієї частини мови в іншу

                           молодий поцілував

                           наречену

 

- Утворити похідні слова від даних твірних.

Чорні брови, блакитний, дощ, захищати, славний, козак, лицар, Запоріжжя, кіш, вода грає, походити.

VI. Домашнє завдання.

Опрацювати теоретичний матеріал на с. 69-70.

Виконати вправу148.

 

                              II семестр 2020-2021 н.р.

15.01.2021

Тема. Прикметник як частина мови. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Доброго дня! Сьогодні  ви дізнаєтеся про прикметник як частину мови, про морфологічні ознаки прикметника та його синтаксичну роль у реченні.

Розгорніть, будь ласка, зошити і запишіть число і тему уроку.

Запамятайте!

Прикметник – це самостійна змінна частина мови.

Загальне значення – ознака (прикмета) предмета:

колір (жовтий, блакитний);

смак (солодкий, кислий);

якість або матеріал (міцний, паперовий)

просторові ознаки (далекий, близький);

часові ознаки (ранній, вечірній);

належність комусь (материна, бабусині);

зовнішні та внутрішні прикмети людей і тварин (лагідний, щирий)

На які питання відповідає який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї?   

Морфологічні ознаки постійні:

розряд (якісні, відносні, присвійні);

ступінь порівняння (нульовий, вищий, найвищий);

форма (повна,коротка);

непостійні: рід (в однині), число (однина і множина), відмінок (крім кличного).

Початкова форма прикметника – називний відмінок однини чоловічого роду.

Синтаксична роль – означення, присудок. Мені осіння ніч короткою здається.

Прочитайте матеріал в підручнику (с.147). Чи можете ви доповнити пояснення ? Чим саме?

Виконайте вправи 359(с.148), 360(с.149)

Домашнє завдання. П. 44, вправа 358.


18.01.2021

Тема. Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні

Запамятайте!

  За лексичним значенням і морфологічними та словотвірними особливостями прикметники поділяються на три групи (розряди): якісні, відносні і присвійні.

Якісні

Відносні

Присвійні

який? ( а, -є)

який? ( а, є)

чий? (я, є)

світлий

кришталевий

бабусина (хустка)

довгий

зимовий

Данилів (малюнок)

важка

міська

дядькове (слово)

приємне

школярське

лисяча (нора)

 Якісні прикметники

До якісних належать прикметники, що виражають прямі, безпосередні ознаки предметів, які можуть виявлятися різною мірою: молодий - молодший - наймолодший, пізній - пізніший - найпізніший.  

Якісні прикметники називають:

а) властивості і якості предметів, що сприймаються зором, слухом, нюхом, смаком, дотиком: білий, гучний, духмяний, солодкий, твердий;

б) просторові та часові ознаки: широкий, далекий, давній, сучасний;

в) риси характеру та розумового складу людей: сміливий, прудкий, розумний, талановитий;

г) вікові ознаки і фізичні риси людей і тварин: старий, молодий, худорлявий, гладкий;

ґ) загальну оцінку: гарний, поганий, хороший та інші ознаки.

   Якісні прикметники мають низку особливостей, які відрізняють їх від прикметників відносних і присвійних.

   Якісні прикметники здатні утворювати ступені порівняння (вищий і найвищий), що позначають різну міру вияву ознаки предмета: міцний - міцніший - щонайміцніший, густий - більш густий - найбільш густий.

  Окремі якісні прикметники можуть мати повну і коротку форми: певний - певен, зелений - зелен, дрібний - дрібен.

   Якісні прикметники можуть сполучатися з прислівниками дуже, трохи, надзвичайно, зовсім, надто та ін.: дуже повільний, трохи сумний, надто широкий.

  Від якісних прикметників за допомогою суфіксів і префіксів утворюються прикметники зі значенням здрібнілості, згрубілості, різної міри вияву ознаки (гарненький, тонесенький, здоровенний, хитрющий, надзвичайний, прегарний, завеликий, великуватий). Способом складання слів утворюються складні прикметники зі значенням великої міри вияву ознаки (білий-білий, дужий-предужий, милий-милесенький).

   Якісні прикметники здатні утворювати антонімічні пари (великий - малий, багатий - бідний, добрий - злий) та синонімічні ряди (добрий - приязний, привітний, ласкавий, чуйний; сміливий - хоробрий, мужній, відважний, безстрашний).

 Відносні прикметники

Відносні прикметники виражають ознаку предмета за відношенням до:

а) матеріалу: дубовий стіл — стіл із дуба, сталевий ніж — ніж зі сталі;

б) особи: студентська практика — практика студентів;

в) явища: вітряна погода — погода з вітром;

г) абстрактного поняття: філософський термін — термін, що вживається у філософії;

ґ) часу, місця: сьогоднішній випадок — випадок, що відбувся сьогодні; міський парк — парк у місті;

д) дії: зрошувальна система — система для зрошування;

е) виміру: потрійна платня — платня, збільшена втричі, та ін.

   Ознаки відносних прикметників незмінні, вони не можуть виявлятися різною мірою, як у якісних прикметників. Тому відносні прикметники не мають ступенів порівняння і не утворюють форм зі значенням здрібнілості та згрубілості. Вони не сполучаються з прислівниками дуже, трохи, надто, зовсім і под., не утворюють антонімічних пар.

   Усі відносні прикметники є похідними. Найчастіше вони утворюються від іменників (паркетна підлога, східний вітер, квітковий магазин), рідше — від прислівників, дієслів і числівників (нинішній день, лікувальний заклад, подвійна робота).

Відносні прикметники бувають синонімічними з прийменниковими і безприйменниковими формами іменників (картопляний суп — суп із картоплею, росяні краплі — краплі роси).

       Присвійні прикметники

Присвійні прикметники називають ознаку, що виражає належність предмета людині (рідше — тварині), і відповідають на питання чий? чия? чиє?

Наприклад: мамин погляд, Шевченкова поема, Орисине вбрання.

Присвійні прикметники мають свої особливості. Вони утворюються тільки від назв осіб і тварин (рідко — від уособлених предметів) за допомогою суфіксів:

а) -ів (-їв), -ин- (-їн-) та їх варіантів у відкритому складі -ов-, -ев- (-єв-) від назв осіб: Дмитрів батько, Андріїв спів, сестрина ручка, Софіїна писанка, братова куртка, дідусева хата;

б) -ач- (-яч-), -ин- (-їн-) — від назв тварин: заяча здобич, качине гніздо.

Присвійні прикметники вживаються переважно в усному мовленні, народній творчості і художніх творах. В інших стилях вони, як правило, виступають компонентами стійких сполук: ахіллесова п´ята, базедова хвороба, дамоклів меч тощо.

Завдання

1. Запишіть прикметники в три колонки: а) якісні; б) відносні; в) присвійні.

Давній, дощовий, риб’ячий, одноманітний, український, Улянин, багатий, європейський, Йосипів, розумний, залізний, неньчин, огидний, липовий, удавів, білий, осінній, єнотів, успішний.

2. Якщо ви правильно виконали завдання, з букв, якими починаються слова в кожній колонці, складеться прислів'я. Поясніть його значення.

Вибіркове письмо

1. Прочитайте текст. Випишіть прикметники, напишіть групу за значенням.

Видатний український художник Сергій Васильківський народився в мальовничому куточку України над тихою річкою Сіверський Донець. Містечко мало солодку назву Ізюм. Змалку Сергій любив слухати дідові розповіді про хоробрих козаків, а також про нелегкі чумацькі шляхи. Частими гостями в родині були кобзарі, від яких хлопчик навчився гри на бандурі. Народні перекази, материна пісня, природа — усе це пробудило в романтичній натурі Сергія майбутній талант художника.

Домашнє завдання. Опрацювати матеріал підручника, виписати з орфографічного словника по п'ять якісних, відносних і присвійних прикметників.

20.01.2021

Тема. Перехід прикметників із однієї групи в іншу

Пригадайте!

1. На які групи за значенням поділяються прикметники?

2. Які прикметники називаються якісними, відносними, присвійними?

Запамятайте!

  Межі між розрядами прикметників певною мірою умовні. Прикметники можуть уживатися як у прямому значенні, так і в переносному.

  Якісні прикметники переходять у відносні, якщо втрачають властиві їм ознаки (здатність виражати різну міру ознаки) і позначають постійну властивість предмета: чорна ніч - чорна металургія, важкий камінь - важка промисловість.

Відносні прикметники, уживаючись у переносному значенні, набувають ознак якісних прикметників і переходять у якісні: залізний ̍обід - залізний характер, срібний ланцюжок - срібний голос.

Присвійні прикметники у свою чергу переходять у відносні і якісні, якщо набувають їхніх ознак: лисяча (чия?) нора (присвійний) - лисячий (який?) комір (відносний) - лисячий (який?) погляд ( = хитрий погляд - якісний).

Робота з підручником

·         Опрацювання теоретичного матеріалу стор. 148.

·          

Тренувальні вправи

 

Вправа № 1

Визначте групу прикметників за значенням .

 

Лисячий усміх, золотий браслет, золоте правило, рибʹячий жир , лисяче манто, гусячий пух горобина ніч , лисячі нори .

 

Вправа № 2

Записати словосполучення у три колонки :

 

а) з відносними прикметниками; б) з присвійними прикметниками; в) з якісними прикметниками.

 

Вовчі ягоди, вовчий хвіст, осляча впертість, лисяча обережність, баранячий кожух, бараняче око, шовкова накидка,шовкове волосся , поетові твори,бараняча кмітливість,свиняче ікло,одноденна екскурсія,заяче вухо.

 

Якщо ви правильно виконали завдання , то з перших букв записаних іменників складається початок прислівʹя : « …козою стати , та не навчився капусту їсти»

 

Домашнє завдання. Спишіть, доберіть антоніми до багатозначних прикметників. Визначте групу прикметників за значенням.  Міцний дуб, міцна дружба, міцне слово; свіже повітря,свіжа газета, свіжа думка, свіжий хліб; легкий нежить , легке завдання, легкий день; холодна батарея, холодний погляд, холодне серце.


22.01.2021

Тема. Тренувальні вправи

Пригадайте!

На які групи за значенням поділяються прикметники?

Які з них можуть виражати різний ступінь якості ознаки?

Які прикметники можуть сполучатися з прислівниками?

На яку ознаку вказують відносні прикметники? Чи мають вони ступені порівняння? Чому?

Як називаються прикметники, що називають ознаку за приналежністю чогось людині або тварині? На які питання вони відповідають?

Завдання. I. Випишіть прикметники в дві колонки: 1) якісні; 2) відносні.

Огрядний, гордий, внутрішній, перелітний, кволий однобічний, бурштиновий, дотепний, грубий, змінний, щирий, кам’яний, тюлевий, старанний, тихий, учорашній, київський.

II. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаєте початок вислову іспанського письменника М. Сервантеса: «…- все одно що стріляти не цілячись».

 Робота з підручником. Виконати вправи 373, 374 (с.155).

Домашнє завдання. Вправа 376. 


26.03.2021

Тема. Відмінювання порядкових числівників. Правильне вживання числівників на позначення дат і часу. Тренувальні вправи

Перевірка домашнього завдання.

Запишіть словами й провідміняйте подані числівники.

357, 682, 540, 33.

Фразеологічний тренінґ.

Розкрийте значення фразеологізмів.

Як п’яте колесо до воза, дев’ятий вал, бути на сьомому небі, грати першу скрипку, грати в одну дудку, два чоботи на одну ногу.

— Визначте у фразеологізмах числівники, з’ясуйте їх розряд за значенням.

Робота з підручником. Опрацювання таблиці «Відмінювання порядкових числівників»(с.204-206)

Тренувальні вправи (вправа 477 )

 Теоретична хвилинка    

- Якщо тобі потрібно сказати точний час (без хвилин), то слід використовувати прийменники О чи ОБ: о третій годині, об одинадцятій годині.

 Для позначення половини використовуємо прийменник НА: пів на десяту, опів на сьому.

 Називаючи точний час із хвилинами, слід пам'ятати, що до 30 хвилин треба вживати прийменник НА або ПО, а після 30 хвилин – прийменник ЗА або ДО.

  НЕПРАВИЛЬНО: пів сьомої (години), п’ятнадцять (хвилин) восьмої (години), без десяти (хвилин) три (години) .

   ПРАВИЛЬНО: п’ятнадцять (хвилин) на восьму (годину), п’ятнадцять (хвилин) по восьмій (годині), за десять (хвилин) третя (година), десять (хвилин) до третьої (години).

 Ніколи не запитуйте «Скільки на ваших?», коли просите когось глянути на свій годинник. Правильно буде  «Скажіть, будь ласка, котра година?».

 -  А чи правильним буде запитання «Яка година?».

- Так, якщо слово «година» вживаємо в значенні «певний період», «певний момент». Отже, на запитання «Яка година?»  слід відповідати: година світла, сонячна, весела, ясна, сумна, тобто, ми підкреслюємо тільки якість, а не порядок при лічбі. 

Аналітичне читання.

Опрацюйте матеріал таблиці

Запам’ятайте!

01.00– перша година

02.15 – чверть на третю

02.30 – пів на третю

02.45 – за чверть третя

03.00 – третя година ночі

16.00 – четверта година дня

08.00 – восьма година ранку

20.00 – восьма година вечора

Котра година?

02.02дві хвилини на третю

02.05- п’ять хвилин на третю

03.25 – двадцять п’ять   хвилин на четверту

04.48 – за дванадцять хвилин п’ята

01.58 – за дві хвилини друга

 

 Гра «Диспетчер»

Завдання: запишіть час.

11 год. 15 хв

17 год. 27хв

22 год.

18 год. 20хв

5 год. 35хв

 Розподільне письмо

Запишіть слова у два стовпчики: у перший — складні прикметники; у другий — порядкові числівники.

  Чотиритисячний, чотиридобовий, чотирирічний, чотирьохмільйонний, чотирьохсотий, дев’яностий, дев’яностоденний, дев’яносторічний, дев’яносто третій.

Творче завдання.

З-поміж поданих знайдіть словосполучення, до яких входять порядкові числівники, і введіть ці словосполучення в самостійно складені речення.

  Восьмеро школярів, триста тонн, сьома ранку, одинадцять будинків, дві третини гектара, третє місце, троє вікон, стотисячний мешканець міста, о десятій годині двадцять п’ять хвилин.

§ Домашнє завдання.

1) Вивчити теоретичний матеріал с.204-206

2) Виконати вправу 480.

 

12.04, 14.04.2021

Тема. Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Написання займенників із прийменниками окремо. Розряди займенників за значенням

ПРИГАДАЙМО. 1 . Які є засоби зв’язку речень у тексті? Що ви знаєте про займенник?  2. Які є особові займенники?

Перебудуйте усно текст, замінюючи виділені слова займенниками. Простежте, чи допомогли займенники уникнути небажаного повтору слів і зв’язати речення в тексті. Зробіть висновок про роль займенників у мовленні.

Немає нічого милішого за рідну землю. Особливими чарами віє від землі навесні. Оживає травичка і тягне до сонця свої зелені вушка. Травичка немов прислухається до жайворонкової пісні, що ллється з теплого неба. Прекрасна весна в рідному краї (3 журналу).

Загальне значення

Займенник —це самостійна частина мови, яка вказує на особу, предмет, ознаку, кількість, але не називає їх. НАПРИКЛАД: він, ми, щось (вказують на особу, предмет); той, мій, всякий (вказують на ознаку); скільки, стільки (вказують на кількість).

Займенники відповідають на питання хто? що? який? чий? скільки?

Морфологічні ознаки

Усі займенники змінюються за відмінками, а деякі, як і прикметники, - ще й за родами та числами.

Синтаксична роль

У реченні займенник виконує синтаксичну роль будь-якого члена речення

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Займенники допомагають уникнути небажаного повтору слів і є одним із засобів зв’язку речень у тексті. 

І. Прочитайте виразно текст. Визначте його тип і стиль мовлення. Як, на вашу думку, «народжуються» прізвища?

ДИВОВИЖНІ ПРІЗВИЩА

Серед нашого народу, скажу я вам, трапляються всякі прізвища - чудернацькі, химерні, дивовижні, неправдоподібні.

Деякі з них наче на городі виросли: Буряк, Гарбуз, Гичка, Хміль. Є прізвища, які, либонь, із лісу прибігли та й прилучилися до людського гурту: Лисиця, Вовк, Ведмідь, Борсук. Звісно, не без тих у нашому селі водиться, які з пташиної зграї: Горобець, Орел, Півень. Можемо похвалитися прізвищами Вареник, Галушка, Довбня, Гайдамака, Бусол, Шепета.

Ну, а як, скажіть, жити тій людині, яку називають Півторакожуха? Хто так охрестив, пошкодувавши двох кожухів, а вділивши саме півтора? Або як має почуватися не жінка, а чоловік, який носить прізвище Панібудьласка? (За Є. Гуцалом).

II. З’ясуйте, які з виділених у тексті займенників: а) вказують на особу, предмет і відповідають на питання хто? що? б) вказують на ознаку й відповідають на питання який? чий? У яких займенників можна визначити рід і число?

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Займенники з прийменниками пишемо окремо. НАПРИКЛАД: наді мною, з нею, до нас.

За значенням і граматичними ознаками займенники поділяють на дев’ять розрядів.

Розряди займенників

Назва розряду

Займенники

Особові

я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони

Зворотний

себе

Питальні

хто? що? який? чий? котрий? скільки?

Відносні

хто, що, який, чий, котрий, скільки

Неозначені

щось, хто-небудь, будь-який, абищо, деякий та ін.

Заперечні

ніхто, ніщо, ніякий, нічий, нікотрий, ніскільки

Присвійні

мій, твій, наш, ваш, свій, його, її, їхній, їх

Вказівні

цей, той, такий, стільки

Означальні

весь, усякий, кожний, жодний, інший, сам, самий

Робота з підручником (с.210-211. Запамятаймо!)

Тренувальні вправи

Спишіть речення, знайдіть займенники й підкресліть їх як члени речення. Визначте, на що вказує займенник (на особу, предмет, ознаку чи кількість). Надпишіть розряд за значенням

 1. Тополя знов заглянула до вікна, а за нею одним рогом виткнувся місяць... (Г. Косинка). 2. І журиться вікнами наша хатина, і шепче задумливий сад (А. Малишко). 3. Натягне дощ свої осінні струни, торкне ті струни пальчиком верба (ЛКостенко). 4. На сонце-скрипці бабиного літа ніхто із скрипалів ще не зіграв (Н. Петрук). 5. По стежці щось веде , мене до хати... Стібок матусиних слідів (О. Довгоп’ят).

Творча робота.

Складіть і запишіть невеликий твір-опис (5-6 речень) на одну з тем: «Грає листя на веснянім сонці» (Д. Павличко), «Весна прийшла так якось несподівано» (Л. Костенко), «Хай весна приносить щастя в кожну хату» (В. Сосюра). Використайте займенники вона, все, які, ніхто.

Вправа

Прочитайте речення. Чи правильно в них вжито займенники? Запишіть речення, уникаючи двозначностей. Скористайтеся поданим нижче міркуванням.

1. Ми з татом ходили в зоопарк. Він дуже гарний. 2. Яблука порозкладали в ящики. їх було багато. 3. Екскурсанти вийшли з автобусів. Вони були задоволені. 4. Андрій попросив Сергія покликати свого брата. 5. Після того як діти закінчують малюнки, збираю їх і вішаю на дошку. 6. Андрій вийняв ручку із сумки й поклав її на стіл.

МІРКУЙТЕ. Займенник у реченні повинен вказувати на рід, число того слова, замість якого вживається. Не можна допускати, щоб займенник співвідносився водночас із різними словами. Наприклад, невдало побудовано таке речення: Я вийняв пенал з портфеля, який віддав Наталці. Не зрозуміло, що віддали Наталці: пенал чи портфель.

 І ТАКЕ БУВАЄ

Мені дідусь подарував новий велосипед. Він дуже добрий, найкращий у світі!- радісно вигукує Олексій.

- Можливо, твій велосипед і найкращий, але ж він не може бути добрим, - спантеличено відповідає Максим.

- А я не казав, що велосипед добрий. Це мій дідусь добрий і найкращий у світі.

Поясніть, чому виникло непорозуміння між друзями. Як Олексію потрібно було б висловити свою думку?

Робота з підручником. Вправа 487.

 Домашнє завдання.  П.58, вправа 484(І, ІІ рівні)

Скласти тестові завдання з теми (ІІІ-ІV)


16.04.2021

Тема. Контрольний письмовий твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі з використанням займенників, що належать до різних розрядів

Завдання 1. Пригадай, яку будову має текст – роздум?

Будь-який твір має чітку структуру й будується за схемою: вступ, основна частина, висновок. Твір-роздум – особливий текст, будова якого визначена законами логіки.

Структура твору-роздуму:

1.Теза (думка, припущення, правдивість якого треба довести).

2. Аргументи (докази, підстави для підтвердження, обґрунтування висловленої тези):

перший аргумент – приклад з літератури чи інших видів мистецтва;

другий аргумент – приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя.

3. Висновок.

Спеціальні слова та вирази у творі-роздумі.

Теза: я думаю…, я вважаю…, мені здається…, на мою думку…, на моє переконання…

Аргументи: я так вважаю, тому що…; аргументом на користь моєї думки є такий приклад…; на згадку приходять герої…; яскравим прикладом моєї думки є…; говорячи про…, не можна не згадати…; історія також дає багато прикладів…; хочу навести приклад з власного життя…

Висновок: отже, можна сказати,що…; підсумовуючи, можна зробити висновок,що…; оже, бачимо,що…; на завершення свого роздуму зазначу, що…

Завдання 2. Ознайомтеся з тематикою творів-роздумів. Підготуйтеся до написання контрольного твору.

1. Що я роблю для здійснення своєї мрії?

2. У чому полягає гідність людини?

3. Що важливіше – наполегливість чи скромність?

Завдання3. Ознайомтеся зі зразком твору-роздуму вашого ровесника на тему «У чому полягає гідність людини?» Чи відповідає висловлювання вимогам твору- роздуму?

   Кожна людина є цінною і наповторною. Всі ми різні, але прагнення стати гідною людиною має стати нашою спільною рисою. Недарма батьки намагаються зробити все можливе, щоб їхні діти виросли гідними людьми. Але як це – бути гідним? Що таке гідність?

     Гідність - це вміння тримати себе та свої думки чистими, що допомагає вчинити правильно, навіть якщо для цього доведеться боротися з власними емоціями та переступаючи через свої слабкості. Гідність – це внутрішнє відчуття благородства та відчуття власної відповідальності за своє життя та життя близьких. Чесність, благородство, порядність, співчуття до навколишніх та доброзичливість допомагають людині стати гідною.

      Наше життя складне. В ньому зустрічається все: радість і горе, нагороди і випробування. Ми стикаємося з підлістю, зрадою, ненавистю та болем. Це також невід’ємні частини нашого життя, але тільки від нас залежить, чи гідно ми витримаємо ці складні життєві іспити та вийдемо з труднощів  переможцями, зберігши людяність, чи зламаємося та втратимо єдине, що нам по суті належить – свою гідність.

Сьогодні, коли в сучасному світі досить важко знайти правильний шлях, адже моральні цінності в суспільстві докорінно зламані, а людське життя не важить нічого, як ніколи гостро постає проблема пошуку та відродження насамперед у самому собі цих вічних рис, що врешті-решт і роблять людину гідною – тобто справжньою Людиною.

Завдання 4. Написати твір на обрану тему.


19.04.2021

Тема. Особові займенники. Їх відмінювання. Приставний н у формах особових займенників.Зворотний займенник себе,його відмінювання

Робота з підручником(с.217.  Запамятаймо!)

До розряду особових займенників належать:

ОДНИНА

МНОЖИНА

1 ОСОБА

Я

МИ

2 ОСОБА

ТИ

ВИ

3 ОСОБА

ВІН, ВОНА, ВОНО

ВОНИ

Завдання1

Прочитайте і запишіть  прислів’я та приказки. Підкресліть у них особові займенники. Визначте їх особу. Як ви розумієте ці прислів’я? Чи потрібно на вашу думку використовувати прислів’я у мовленні?

1. На тобі, небоже, що мені негоже. 2.Ти їй про Тараса, вона тобі про півтораста. 3. Баба вловила, у міх вложила. А воно – пух! 4. Про мене, Семене, хай усі коло мене, аби я зверху. 5.Не роби комусь, що тобі не миле. 6. Ото ткач: нитка рветься, а він у плач.

( Українські народні приказки та прислів’я. – К.: Веселка, 2003)

Зразок відповіді.

У першому прислів’ї використано особові займенники тобі (2особа) та мені (1 особа). Воно означає те, що люди завжди дають іншим лише те, що їм не потрібно, але є такі випадки, коли іншій людині дуже потрібна наша допомога і ми маємо поділитися навіть тим, що нам дуже дороге. У другому прислів’ї використано особові займенники ти (2особа), їй (3 особа), вона(3 особа) та тобі (2особа). Це прислів’я означає те, що ти людині пояснюєш щось одне, а вона тобі говорить зовсім інше. У третьому прислів’ї використано особовий займенник воно (3 особа). У четвертому прислів’ї використано особові займенники мене (1 особа) та я (1 особа). Воно використовується тоді, коли якась людина завжди хоче бути на висоті і правити іншими. У п’ятому прислів’ї використано особовий займенник тобі(2особа). Воно означає те , що потрібно робити іншим лише добро, якщо ти хочеш щоб тобі цим відповідали. У шостому прислів’ї використано особовий займенник він (3особа). Означає те, що людина дуже вразлива і завжди плаче, якщо на це немає ніякої причини.

Особові займенники відмінюються за відмінками, числами та родами:

1 особа

Однина

Множина

Н

Я

МИ

Р

МЕНЕ

НАС

Д

МЕНІ

НАМ

З

МЕНЕ

НАС

О

МНОЮ

НАМИ

М

(на)МЕНІ

(на)НАС

          2 особа

Однина

Множина

Н

ТИ

ВИ

Р

ТЕБЕ

ВАС

Д

ТОБІ

ВАМ

З

ТЕБЕ

ВАС

О

ТОБОЮ

ВАМИ

М

(на)ТОБІ

(на)ВАС

3 особа

Однина

Множина

Н

ВІН,ВОНА, ВОНО

ВОНИ

Р

ЙОГО, НЬОГО, НЕЇ, ЇЇ

ЇХ, НИХ

Д

ЙОМУ, ЇЙ

ЇМ

З

ЙОГО, НЬОГО, ЇЇ

ЇХ, НИХ

О

НИМ. НЕЮ

НИМИ

М

(на) НЬОМУ, НІМ, НІЙ

(на) НИХ

У непрямих відмінках займенників 3 особи після прийменника з’являється приставний Н: у нього, до неї, у них.

Завдання 2.

Запишіть прислів’я та приказки, поставте особові займенники у потрібній формі. Зверніть увагу, коли в особових займенниках 3 особи з’являється приставний Н. Хто є автором прислів’їв та приказок? Як називається література, яку творить народ?

1.Про (він) вже сови гудуть. 2.Ти (він) борони від собак, а він (ти) покаже кулак. 3. Говорити до (він) – як горохом об стіну. 4.Сердиться, ніби (він) пес ковбасу з’їв. 5. Риба ще в річці, а він до (вона) петрушку кришить. 6. Ти (він) “стрижене”, а він (ти) “голене”.7. Син мій, а розум в (він) свій.

( Українські народні приказки та прислів’я. – К.: Веселка, 2003)

Займенник ВИ вживається не лише у формі множини, а також цей займенник прийнято вживати при ввічливому звертанні до однієї особи.

Завдання 3.

Прочитайте виразно текст. Визначте,  де займенник ВИ вжито у множині, а де у ввічливому звертанні до однієї особи. Як ви вважаєте чи потрібно вживати ВИ при звертанні до однієї особи? Якщо так ,то до кого потрібно говорити ВИ?

Політавши довкола села, Васько Утюженко побачив зграю диких качок, що збиралися у далеку путь. Він приземлився і підійшов до птахів.

– Пробачте, – звернувся до них котик, – а ви бува, не на Південь мандруєте?

Качки оторопіли й одсахнулися, лише одна сизо-зелена качка прискіпливо оглянула Василька й відповіла:

– Так, ми на Південь. Але чому ви запитуєте про це, шановний молодий коте?

– Ми з другом хочемо мандрувати, – зніяковіло кошеня, – й ось хотіли б полетіти в теплі краї з якоюсь зграєю.

Качки щільно оточили кошеня, здивовано крякаючи й викручуючи дзьобами.

– А на чому ж ви полетите? – поцікавилась серйозна сизо-зелена качка.

– Ні на чому. Самі полетимо, – відповів Василько.

– Ви хочете сказати, що ви – літаючий кіт?

– Саме так, – відповів котик. – І мій друг песик теж!

– Чудова компанія! – усміхнулася серйозна качка. – Я не заперечую! Лише летітимете позаду зграї, а якщо замучитеся – ми вас не чекатимемо!

– Гаразд! – зрадів котик. – А коли ви вилітаєте?

– Коли жабки прокумкають полудень.

( Курков А. Велика повітроплавна подорож. – К.:Генеза, 2007. – С. 13)

Відмінювання зворотного займенника себе

Н.в.     -

Р.в.    себе

Д.в.    собі

Зн.в.  себе

Ор.в.  собою

М.в.    на (у) собі

Робота з підручником(вправа 500)

Домашнє завдання

Написати діалог (5-7 реплік), використовуючи особовий займенник ВИ при звертанні до однієї особи.


 09.05.2022

Тема. Присвійні, вказівні й означальні займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах вказівних займенників

Присвійні займенники вказують на належність чогось певній особі. І бачите, що ліска ваша натяглася, як струна, а вудилище — дугою і тремтить.

Для вираження приналежності третій особі використовується форма родового відмінка особового займенника із значенням присвійності: його, її, їх: Од її молодого лиця пашіло жаром.

Займенники мій (моє, моя), твій (твоє, твоя), свій (своє, своя) відмінюються однаково: мого, твого, свого; моєму, твоєму, своєму; моїм, твоїм, своїм; на моєму, на твоєму, на своєму.

Займенники наш (наше, наша), ваш (ваше, ваша) відмінюються, як прикметники твердої групи: нашого, вашому, нашу, вашою, а займенник їхній (їхнє, їхня) як прикметник м’якої групи: їхнього, їхньої, їхнім, на їхніх.

Робота з підручником (с.219. Запамятаймо!)

Вправа 506.

Означальні займенники вказують на узагальнену ознаку предметів: У всякого своя доля і свій шлях широкий.

Означальні займенники кожний (кожен), жодний (жоден), всякий, самий, інший відмінюються, як прикметники твердої групикожного, жодному, всяким, на самому.

Означальний займенник сам у називному і знахідному відмінках множини має паралельні форми (самі — сами). Форма самі є літературною нормою. Гадки самі зринають в пам’яті, слова самі ллються (М. Коцюбинський).

Робота з підручником(с.222. Запамятаймо!)

Вправа 513.

Вказівні займенники вказують на предмет, ознаку, кількість: Що, братіку, посієш, те і пожнеш.

Вказівні займенники той, цей, отой,оцей відмінюються за одним зразком.

Займенник такий відмінюється як прикметник твердої групи.

Займенник стільки відмінюється як числівник два.

У місцевому відмінку однини вказівні займенники поряд із закінченням -ому мають і закінчення -імна тому — на тім, у цьому — у цім.

Робота з підручником (с.221. Запамятаймо!)

Вправи 509, 510.

Домашнє завдання. Вправи 512, 514.


23.04.2021

Тема. Питальні і відносні займенники, їх відмінювання.

Завдання: прочитати текст. Назвати займенники, визначити їх розряд за значенням.

Як не любить той край,

Де вперше ти побачив

 Солодкий дивний світ,

Що ми звемо життям,

Де вперше став ходить

 І квіткою неначе

 В його теплі зростав І усміхавсь квіткам!

(В. Сосюра)

Практична робота.

З а в д а н н я: записати речення, підкреслити займенник

хто, з’ясувати його роль у кожному випадку.

Безсмертя достоїн лиш той на землі, хто любить свою

Батьківщину. (В. Сосюра)

Хто може випити Дніпро, хто властен виплескати море?

(М. Рильський)

Висновок: у першому реченні займенник хто вказує на зв’язок підрядного речення з головним, а в другому — виражає питання.

Питальні займенники хто? що? який? чий? котрий? скільки? вживаються для вираження запитань про особу, предмет, ознаку чи кількість предметів.

Займенники хто? скільки? що? змінюються тільки за відмінками.

Займенники який? котрий? чий? змінюються, як і прикметники, за родами, числами й відмінками.

Відносні займенники — ті самі, що й питальні, але вживаються не для запитання, а для зв’язку між частинами складного речення. Відмінюються вони, як питальні. Завжди є членами речення.

Займенник що у складних реченнях синонімічний займеннику який. Якщо їх замінити, зміст речення не зміниться.

Робота з таблицею.

Відмінювання питальних (відносних) займенників хто? (хто), що? (що)

Н.в.

хто?

що

Р.в.

кого?

чого

Д.в.

кому?

чому

Зн. в.

кого?

що

Ор.в.

ким?

чим

М. в.

на (у) кому?

на (у) чому (чім)

Зверніть увагу! Займенники хто,що не мають форми множини.

У непрямих відмінках хто, що мають іншу основу, ніж у називному відмінку.

Робота з підручником (с. 224. Запамятаймо! Відмінювання питального (відносного) займенника чий? (чий )

Питальний (відносний) займенник скільки відмінюється як числівник два.

Н.в         скільки

Р.в.        скількох

Д.в.        скільком

Зн.в.      скільки (скількох)

Ор.в.     скількома

М.в.       на (у) скількох

Тренувальні вправи.

З а в д а н н я: переписати прислів’я; вказати займенники питальні та відносні. Як їх розрізнити?

Хто б старого коня та не проміняв би на молодого? Хто має розум, має і слово. Що то за край, де панує чужий звичай? Що край, то інший звичай. Який син не схожий на батька? Яке дерево — такий клин, який батько — такий син.(Нар. творч.)

Робота з підручником.

Вправи 517, 518(письмово).

Практична робота.

Завдання: скласти й записати речення зі словом що, щоб в одному випадку це слово було відносним займенником, а в іншому — сполучником.

Запитання.

—   Які займенники називаються питальними, а які — від-носними?

—  Чим вони відрізняються?

— Як відмінюються питальні (відносні) займенники?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, §60, вправа 515 (письмово).

  

1 коментар:

  1. Яка чудова і надихаюча історія! Я була заміжня сім років без дитини, тому мій чоловік почав вести себе дивно, останнім часом повертався додому і більше не проводив зі мною час і сказав, що хоче розлучення. Тож я стала дуже сумною і загубилася в житті, тому що лікар сказав мені, що немає способу завагітніти, це дійсно робить мені життя нещасним. поки я не натрапив на друга, який розповів мені про DR ALABA з Інтернету, як він допоміг багатьом жінкам з подібними проблемами, через які я переживаю, тож я зв'язався з ним за адресою: (dralaba3000@gmail.com) і пояснив йому, він мені все розповів його потрібно було надати, перш ніж він міг накласти заклинання на возз’єднання, щоб повернути мого чоловіка, що я і зробила, і він послав потужну молитву, яку я мала вимовити посеред ночі, коли чинив заклинання кохання. Через 24 години мій єдиний чоловік повернувся до мене і вибачився за все, що він зробив, і сказав, що він повністю готовий підтримати мене у всьому, що я хочу, швидко зателефонуйте Д-ру Алабі і розкажіть йому, що там відбувається. Він також приготував і надіслав мені трав’яний засіб, який, за його словами, вилікує будь-яку небажану хворобу чи інфекцію, які завадили мені завагітніти, а потім проінструктував мене, як використовувати його до зустрічі з чоловіком. Ось після використання цієї місцевої трави та кореня, через кілька тижнів я почала відчувати ознаки вагітності по всьому тілу, я була дійсно вагітна, і я щойно народила хлопчика в 1 місяць. Я присягаюся, що весь світ дізнається про Д-ра Алабу за те, що він врятував мої стосунки і що також дає мені дітей, яких я можу з гордістю називати своїми сьогодні. Для будь-якої жінки, яка вважає це неможливим, ось нагода посміхнутися і принести щастя своїй родині, будь ласка, зв’яжіться з DR ALABA електронною поштою: (dralaba3000@gmail.com). Або WhatsApp/Viber його за номером +1(425) 477-2744, Справді, він Бог посланий, щоб привести втрачених коханців і принести вам щастя..

    ВідповістиВидалити